اخبار سیستم

ساعت استفاده رایگان الماس افزایش یافت!

با طرح الماس راصد 12 ساعت رایگان دانلود کنید.
پیرو استقبال بی نظیر طرح الماس, ساعت رایگان دانلود سرویس های الماس راصد با 3 ساعت افزایش به 19 تا 7 صبح تغییر یافت