اخبار سیستم

ترافیک هدیه به مناسبت سال نو

و بر آمد بهاری دیگر
مست و زیبا و فریبا ، چون دوست
سبدی پیدا کن ،
پر کن از سوسن و سنبل که نکوست
همره باد بهاری بفرست :
پیک نوروزی و شادی بر دوست !

یک گیگا بایت ترافیک هدیه برای کاربران عزیز راصد لحاظ گردید.

پیام نوروز این است.دوست داشته باشید و زندگی کنید.
زمان همیشه از ان شما نیست.